Artikel 1: De huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle contracten gesloten tussen de NV Elektromic en haar klanten (hierna, de “klant") voor zover partijen er niet uitdrukkelijk van afwijken. In het geval partijen uitdrukkelijk afwijken van de huidige algemene voorwaarden blijven deze voorwaarden van toepassing voor de bepalingen waaromtrent in de afwijkende voorwaarden niets wordt bepaald. Huidige algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkel feit van de door hem geplaatste bestelling, en zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 2: Voorafgaandelijk aan het sluiten van het contract, zal de klant alle noodzakelijke raadgevingen inwinnen en zal hij zich verzekeren dat de hardware, de software en/of de diensten die hij zich voorneemt te bestellen of waarop hij zich wenst te abonneren, voldoen aan zijn wensen en aan het gebruik dat hij ervan verwacht.  Elektromic draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een vergissing van de klant met betrekking tot zijn keuze of appreciatie.

Artikel 3: Elke bestelling van de klant bindt deze laatste. De medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de klant worden onweerlegbaar geacht te beschikken over de vereiste lastgeving om deze laatste jegens Elektromic te verbinden. Elke bestelling waarbij de factuur op verzoek van de opdrachtgever aan een derde is geadresseerd, brengt met zich mee dat de opdrachtgever en de derde hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het geheel der verbintenissen voorzien door de algemene en bijzondere voorwaarden. De medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten en tussenpersonen van Elektromic hebben geen enkele macht om Elektromic te verbinden. De door hen ondertekende offertes, bestelbons of bestellingbevestigingen binden Elektromic   enkel na schriftelijke bekrachtiging door een bestuurder of door een daartoe gevolmachtigde directeur, behalve in het geval dat deze reeds het voorwerp zijn geweest van een begin van levering of dienstprestatie.  Elektromic houdt zich het recht voor om een bestelling die niet het voorwerp is geweest van een zodanige bekrachtiging hetzij te herroepen, hetzij onophoudelijk te bekrachtigen.

Artikel 4: De prijzen zoals door Elektromic vermeld op prijslijsten / website, offertes en / of bestellingbevestigingen zijn slechts indicatief en kunnen door Elektromic veranderd worden zonder voorafgaande verwittiging zolang het contract niet gesloten is. Al de prijzen van Elektromic zijn netto en exclusief B.T.W.

Artikel 5: Elektromic is  enkel gehouden tot de levering van de producten en / of diensten zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract.  Alle andere producten en diensten worden in rekening van de klant gebracht aan de tarieven van kracht, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag. Wat betreft de dienstprestaties is Elektromic   alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. De duur van de dienstverleningcontracten wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Bij gebrek aan een schriftelijke kennisgeving van de opzeg overeenkomstig de termijn bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden de contracten stilzwijgend verlengd.

Artikel 6: Behoudens uitdrukkelijke en geschreven tegenstrijdige bepaling, worden de leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Een vertraging in de levering of in de dienstprestatie kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het annuleren van een bestelling noch het eisen van eender welke vergoeding, behalve in het geval van een opzettelijke fout van Elektromic  . Wanneer de omstandigheden de uitvoering van de levering of van de dienstprestatie onmogelijk maken – meer bepaald in elk geval van overmacht zoals bij staking, lock-out, elektriciteitspanne, elke vorm van technische storing op het Internet, ongeval, weeromstandigheden, blokkade, import- of exportrestricties, stopzetting van de productie of van de levering door de fabrikant – behoudt Elektromic   zich uitdrukkelijk het recht voor producten equivalent aan diegene bepaald in de bestelling te leveren, ofwel haar verbintenissen jegens de klant te verbreken of op te schorten, en dit zonder vergoeding.

Artikel 7: In het geval dat de geleverde goederen beschadigd of niet volledig zouden zijn, of in geval van vergissing, of bij elk ander conformiteitgebrek, is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet schriftelijk aan Elektromic   worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na ontvangst. Na deze termijn zullen de goederen worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden. Elke klacht betreffende dienstprestaties moet schriftelijk aan Elektromic   worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de klant.

Artikel 8: Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag. Onverminderd artikel 10 blijven de geleverde goederen onze eigendom tot volledige betaling van het hoofdbedrag en alle gebeurlijk bijkomende verschuldigde sommen. Bij gebrek aan betaling van een factuur, hetzij volledig of gedeeltelijk, zal het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een nalatigheids interest van 12% per jaar. Daarenboven zal elke op haar vervaldatum onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%. Deelbetalingen worden door Elektromic   aangerekend op de oudste factuur en conform art. 1254 B.W. in eerste instantie of de gelopen interesten en slechts vervolgens op de hoofdsom van de factuur . Tenslotte zal het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldatum, het protesteren van een niet-geaccepteerde wissel, elke aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord of tot uitstel van betaling, of elk ander feit dat het onvermogen van de klant met zich zou kunnen meebrengen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle lopende facturen tot gevolg hebben. Deze situaties geven Elektromic bovendien het recht om het geheel van haar verplichtingen zonder voorafgaande formaliteit op te schorten tot aan de volledige betaling van de hoofdsom en aankleven en de lopende contracten gedeeltelijk of volledig zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden bij eenvoudig schrijven en dit zonder enige vergoeding.  Bovendien heeft Elektromic het recht niet betaalde goederen terug te nemen.  Zolang de betaling niet heeft plaats gehad, is de klant er niet toe gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

Artikel 9: Behoudens uitdrukkelijke bevestiging wordt er geen omruiling van verkochte goederen toegestaan.  Ingeval van uitzonderlijke overeengekomen terugname, blijft alleszins 10% van de verkoopprijs aan Elektromic verschuldigd voor dekking van de kosten.

Artikel 10: De waarborg betreffende de verkochte hardware is beperkt tot deze verleend door de fabrikant, wel gekend door de klant of voor dewelke de klant wordt verondersteld zich vóór het afsluiten van het contract volledig te hebben geïnformeerd. Elektromic waarborgt geen tekortkomingen of defecten in hardware dewelke het gevolg zijn van normale slijtage van de onderdelen of indien de hardware wordt aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. Elektromic waarborgt geen tekortkomingen of defecten in hard- of software ten gevolge van het door de klant of in zijn opdracht toevoegen of verbinden van niet in het contract inbegrepen materieel of software; het wijzigen van de geleverde hard- of software zonder schriftelijk voorafgaand akkoord van Elektromic. De waarborg van Elektromic   is in elk geval beperkt tot het herstel of de loutere omwisseling van de defecte producten – de keuze tussen herstel en omwisseling behorende tot onze appreciatie – met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vergoeding tegenover de klant of tegenover derden, behalve in het geval van een opzettelijke fout van harentwege. In geen enkel geval waarborgt Elektromic dat een materieel of software geschikt is om op een bepaald probleem een antwoord te geven of op een probleem dat eigen is aan de activiteit van de klant. Overigens is elk gebrek dat Elektromic niet bekend is en dat de software mogelijkerwijs zou kunnen aantasten door de waarborg niet gedekt.

Artikel 11: Elektromic is niet verantwoordelijk voor schade zowel direct als indirect veroorzaakt door gebruik van de producten of diensten of software of waarvan het verwekkend feit zijn oorsprong vindt in een gebrek aan de geleverde producten of diensten of software te wijten aan ondermeer een vergissing, een incompatibiliteit,  een verzuim of nalatigheid in het ontwerp, de vervaardiging, verwerking, de herstelling of het onderhoud, de plaatsing, de montage, samenvoeging of andere dergelijke verrichtingen, de verpakking, etikettering, opslag, verzending, beschrijving, specificatie, aanbeveling, gebruiksaanwijzing of waarschuwing.

Artikel 12: De geleverde (toevoeging-)software blijft de exclusieve eigendom van de fabrikant. Aan de klant wordt slechts een niet-exclusieve gebruikslicenties toegekend, die het gebruik van een programma / applicatie toelaat. De klant is ertoe gehouden om de vertrouwelijkheid van de geleverde software nauwgezet na te leven. Hij mag onder geen enkele vorm over deze licenties beschikken, ze in pand geven, vervreemden, meedelen of uitlenen, hetzij ten bezwarende titel hetzij om niets. Het is de klant niet toegestaan de geleverde producten na te maken of de namaak ervan toe te laten of te vergemakkelijken.

Artikel 13: In geen enkel geval is Elektromic aansprakelijk, hetzij contractueel of extracontractueel, voor schade veroorzaakt aan personen of aan goederen ander dan de geleverde goederen of de goederen die het voorwerp van onze dienstprestatie uitmaakten. Elektromic zal tot geen enkele vergoeding gehouden zijn tegenover de klant of tegenover derden voor indirecte schade, behalve in het geval dat deze voortvloeit uit een opzettelijke fout van Elektromic  . Wordt onder andere (niet-limitatief) als indirecte schade beschouwd: verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van cliënteel, verlies van productie enz.. De klant verbindt zich derhalve ertoe om regelmatig – en in ieder geval vóór elke technische interventie – beveiligingskopieën van zijn operating systemen, toepassingen en gegevens te maken. De gebeurlijke aansprakelijkheid van Elektromic wegens foutieve niet-uitvoering van haar contractuele verplichtingen is steeds beperkt tot de prijs (excl. btw) van het contract.

Artikel 14: Alle door Elektromic afgesloten onderhoudscontracten of licentieovereenkomsten hebben een duur van 1 jaar tenzij anders opgenomen in de overeenkomst en worden, behoudens schriftelijke opzegging door de klant twee maanden voor de jaarlijkse vervaldag, telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar.

Artikel 15: Bij niet afname van een geplaatste bestelling is er een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% met een minimum van 500€ verschuldigd.  Bestelde goederen die door de klant niet afgehaald worden binnen de 10 dagen of in geval van levering van de goederen door Elektromic geen reactie door de klant binnen 10 dagen na berichtgeving worden aanzien als een annulatie van de geplaatste bestelling.

Artikel 16: De nietigheid van elke clausule of deel van clausule van de huidige voorwaarden zal de andere clausules of deel van clausules niet aantasten en de desbetreffende clausule of deel van clausule zal zo goed mogelijk door een rechtsgeldig gelijkaardig voorschrift worden vervangen. Alle contracten tussen Elektromic   en haar klanten zijn gesloten naar Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van de contracten zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout of de vrederechter van Geel bevoegd.